ALGEMENE VOORWAARDEN ASP NV

  1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
  2. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendingskosten. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.
  3. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest gelijk aan 1,5 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
  4. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen.
  5. Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons schriftelijk toe te komen: a) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na de levering van de goederen b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking van dit gebrek en ten laatste zes maanden na de levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkel product mag worden teruggestuurd, zonder ons voorafgaande akkoord. Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van de zaak en indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs.
  6. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 40 % van het gefactureerde bedrag verschuldigd.
  7. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brussel.
  8. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.